Category Archives: Marketeer Today

พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

มูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก SCG สวทช และหอการค้าไทย ร่วมกันจัดทำโครงการ “พลังปัญญา” เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรไทยและผู้นำชุมชน ด้วยการเสริมสร้างวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และขยายผลให้สังคมรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมความสุขยั่งยืน
โครงการพลังปัญญา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้นำชุมชนในภาคเหนือและภาึตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคุณสมบัติที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสาพร้อมแบ่งปัน โดยจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำทางปัญญาเพื่อความสุขที่ยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการสร้างปัญญาผ่านการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด คิดนอกกรอบ มีเหตุผล นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการประกอบอาชีพให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ ลดหนี้สินและความเหลื่อมล้ำท่งเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและพึ่งพาตัวเองได้ยั่งยืน
ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กล่าวถึงการดำเนินโครงการพลังปัญญา ว่า เอสซีจีได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ดินเค็มท่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านโครงการ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม” ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา การฟื้นฟูประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ผลดีมีรายได้เพิ่มและที่สำคัญคือ เกษตรกรเปลี่ยนวิธีคิดให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเป็นโครงการพลังปัญญาขึ้นม่และมีภาคีเครือข่ายมาร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อขยายแนวคิดนี้ออกไปในวงกว้าง
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา เผยว่า การพัฒนาศักยภาพของคนให้เกิดความพร้อมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยความคิดที่ทันสมัย นอกกรอบ สอดคล้องกับเหตุผล หลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาของตนได้เพื่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนของชีวิต ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นความสมดุล ครอบคลุมในทุกมิติอย่างองค์รวม
พล. อ. ปรีชา จันร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบกรู้สึกเป็นเกรียติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังปัญญา เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการทางปัญญา นำวิธีคิดที่เป็นเหตุผลเป็นผลไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างเหมาะสม เป็นระบบ ลดช่องว่างเรื่องรายได้ของคนในชุมชน
อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้ายไทย กล่าวเสริมว่า โครงการพลังปัญญา จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยต่อยอดให้กับโครงการลดความเหลื่อมล้ำที่หอการค้าไทยได้ดำเนินอยู่คือ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน และโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นที่เกษตรกรและชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและปฏิรูปอาชีพเกษตรกรรม ช่วยยกระดับการทำเกษตร สร้างรายได้ เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดวิธีการคิดอย่างมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เอเซอร์-การีน่า ผลักดันเกมออนไลน์สู่อาชีพ

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด สร้างและเสริมศักยภาพเกมเมอร์สู่ความเป็นมืออาชีพระดับประเทศและนานาชาติ หวังผลักดัน e-Sports ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น สนับสนุนนักกีฬา e-Sports เกม HoN เสริมทักษะความชำนาญด้วยฮาร์ดแวร์จากเอเซอร์ พร้อมโค้ชมืออาชีพจากการีน่า

Acer Garena (5)
นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า e-Sports กีฬาอิเลคโทรนิกส์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นอีกหนึ่่งอาชีพในปัจจุบัน ที่ตอบรับกับสังคมเกมออนไลน์มีจำนวนผู้เล่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนประกอบหลักๆของ e-Sports ไม่ได้แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย นักกีฬา อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริม (เมาส์,คีย์บอร์ด,หูฟัง หรืออื่นๆ) โดยใช้ คอมพิวเตอร์ (พีซี หรือโน้ตบุ๊ค) เป็นสนามแข่งขันและแข่งขันบนโลกออนไลน์ นอกจากส่วนประกอบข้างต้นแล้ว สิ่่งที่สำคัญมากๆ คือทักษะของผู้เล่น ซึ่ง e-Sports ก็ต้องมีโค้ชมาช่วยในการวางแผนการเล่น รวมถึงทักษะและการฝึกซ้อมอย่างทุ่มเท่ของนักกีฬา

สำหรับเอเซอร์เราเข้ามาให้การสนับสนุน e-Sports และร่วมมือกับการีน่า ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ HoN ในประเทศไทย เพราะเราเห็นประโยชน์ในการสนับสนุนเกมเมอร์ให้ใช้ทักษะอย่างสร้างสรรค์ คอเกมชอบเล่นเกม และวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไลฟ์สไตล์ของ Gen X และ Gen Y คือดิจิตอล และอนาคตยังคงเป็นไปในทิศทางนี้ เราอยากใช้โอกาสนี้สร้างอัจฉริยภาพในเชิงสร้างสรรค์ และช่วยให้บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันe-Sports เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนมากมาย อาทิ World Cyber Games championship ซึ่งเปรียบได้กับโอลิมปิคของเกม และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งรายการเหล่านี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะก็มีมูลค่าสูงมากเช่นกัน   ในประเทศไทยเอเซอร์ให้การสนับสนุนนักกีฬา e-Sports ด้วยการรวมรวบนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Acer Green Team มีการเข้าแข่งขันในหลากหลายสนามทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมีจุดหมายสูงสุดคือการเข้าแข่งชิงแชมป์โลก   โดยทางการีน่าทำหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันบนเกม HoN ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการฝึกทักษะของนักกีฬา ทั้งนี้ในแต่ละทัวร์นาเมนต์ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากทางเอเซอร์ ในฐานะสปอนเซอร์หลักอย่าง HoN Café Tournament และ Thailand e-Sport League HoN ซึ่ง Acer เป็นผู้สนับสนุนร่วม อีกด้วย

Acer Garena (3)

พร้อมกันนี้เอเซอร์ เปิดตัวโน้ตบุ๊ค Acer Aspire V Nitro และ Acer Aspire Predator สำหรับคอเกมทั้งหลาย โดยจะพบกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่งานคอมมาร์ท คอมเทค 2014 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2014 พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เอเซอร์ และการีน่าได้มอบพิเศษสำหรับคอกีฬา e-sports

อัลเลน ซู ผู้ช่วยประธานบริหารบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมในการเล่นเกมมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากการเล่นเกมเพียงเพื่อความบันเทิงมาสู่การเล่นเกมในลักษณะการแข่งขัน e-Sports ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในระดับโลก ข้อได้เปรียบของ e-Sports คือไม่มีข้อจำกัดของการเป็นนักกีฬา ในด้านอายุ สภาพร่างกาย หรือเพศ โดยทักษะสำคัญที่นักกีฬาจำเป็นต้องมีคือ ทักษะทางด้านความคิด วางแผน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกฝนความคิดอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ จนเข้าขั้นเป็นนักกีฬาอาชีพไปแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีรายได้จากการแข่งขันจนก่อให้เกิดเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งแนวโน้มของทั้งธุรกิจเกมและอาชีพนักกีฬา e-Sports นี้ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลมากในอนาคต ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์ และผู้นำในวงการ e-Sports เราอยากผลักดันให้การเล่นเกมเป็นไปในทางสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เล่นสังคม และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเกมให้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับการพัฒนานักกีฬา e-Sports ของไทยให้ก้าวไกลไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีระดับโลกได้

Acer Garena (6)

30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย

จับปากกาถ่ายทอดประสบการณ์วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์พร้อมคาดการณ์อนาคตประเทศไทยเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ในหนังสือ “รวยด้วยบ้าน!” ทำเงินล้านจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จนเป็นที่ยอมรับในฐานะคัมภีร์สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนอย่างแท้จริงเมื่อปลายปี 2556
ปีนี้ เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หรือ “ดร. ยุ้ย” พร้อมส่งผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มใหม่ล่าสุด “30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย” ที่บ่มเพาะและกลั่นมาจากประสบการณ์ตรง ทั้งจากแวดวงวิชาการ และบทบาทผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวมเป็นเคล็ดลับสั้นๆ อ่านง่าย ใช้ได้จริง!
ภายในงานมีการเผยเคล็ดลับลงทุนอสังหาฯ ในรูปแบบใช้ “คอนโด” ทำงาน ใช้ “บ้าน” ทำเงิน จากผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ ตัวจริง โดย เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ เผยถึงผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มล่าสุด ที่รวบรวมเคล็ดลับในการเลือกซื้ออสังหาฯ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคน พร้อมไขข้อสงสัยทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านว่า“เรื่องของอสังหาฯ ถ้ามองว่ายากมันก็ยาก แต่ถ้าลองได้สัมผัสดูจะรู้ว่ามันก็ไม่ยากขนาดนั้น หากเราศึกษาข้อมูลให้รอบคอบทุกขั้นตอน สิ่งที่เราควรมีติดตัวไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ เช่น การเลือกทำเล
ดูแบบบ้าน วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเผื่อเงินสำรองไว้เวลาฉุกเฉิน เป็นต้น
“คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการมีบ้านสักหลังเป็นเรื่องคนรวยเพียงอย่างเดียว แต่สมัยนี้ใครๆ ก็มีบ้านเป็นของตัวเองได้ ยิ่งถ้าคุณมีความรู้พื้นฐานเรื่องบ้านจากหนังสือเล่มนี้ ก็จะช่วยแนะแนวทางได้ดี ไม่ว่าจะซื้อไว้เพื่ออยู่เอง หรือเพื่อไว้ลงทุน ทั้งหมดก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป” ผู้บริหารคนเก่ง ย้ำว่า จากประสบการณ์การบริหารงานที่เสนาฯ มากว่าสิบปี เรียกได้ว่ารู้แทบ
ทุกซอกทุกมุมของวงการอสังหาฯ ประกอบกับอีกหนึ่งวิชาชีพที่รัก คือการเป็นอาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน ทำให้มองเห็นความเหมือนของการซื้อขายที่อยู่อาศัยและการสอนหนังสือ ทั้งสองอย่างเป็นการลงทุนให้กับชีวิต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะซื้ออยู่เอง หรือซื้อเพื่อปล่อยเช่า เป็นการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดเวลา หากคุณมีความรู้และเลือกเป็น ส่วนการลงทุนในการเรียน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเอง เพราะหากมีความรู้ก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ดี
IMG20141105153715“การตัดสินใจซื้อบ้านสักหลัง คนเราใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการรวบรวมเงินก้อนใหญ่ ดังนั้น “บ้าน” จึงเป็นความภูมิใจของผู้ซื้อ และด้วยความตั้งใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสร้างความภูมิใจให้ทุกท่าน “ฉลาดซื้อ” จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Core Values ของบริษัทฯ และตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยรวบรวมและสรุปเป็นเคล็ดลับง่าย ๆ เพื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นของมือใหม่ ที่อยากมีบ้าน และได้ความรู้ครบ ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโดฯ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์”
นอกจากนี้หากอ่านหนังสือจบแล้ว แต่ยังต้องการศึกษาเทคนิคแบบเจาะลึก ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาว่าด้วยเรื่อง “30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย” พร้อมเผยทุกเคล็ดลับ และทีเด็ดข้อมูลทำเลทำเงินนำโดย เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ พร้อมด้วยแขกรับเชิญ สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เจาะลึกทุกข้อมูลทำเลทองของเมืองไทย ทำเลใดที่น่าลงทุน และบอย – วิสูตร แสงอรุณเลิศ นักเขียนสร้างแรงบันดาลใจ ผู้โด่งดังจากวลี“งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า” ที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการสร้างรายได้โดยไม่ต้องทำงานประจำ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 13.30 – 16.30 น. ลงทะเบียนสมัครและจองที่นั่งฟรี* ได้ที่เว็บไซท์ www.sena.co.th/seminar หรือ โทร.1775 (*จำนวนจำกัด)
ติดตามเคล็ดลับดี ๆ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากรายได้ทั้งหมด จากการจำหน่ายหนังสือ “30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย” มอบให้โครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” โครงการที่ทาง บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สร้างบ้านภายใต้แนวคิด ‘อยู่ เพื่อ ให้’ เสนาสร้างบ้านให้อยู่ คนซื้อบ้านได้อยู่บ้านดีๆ แล้วยังไม่พอ ยังได้ช่วยให้คุณภาพการรักษา พยาบาลที่ดี เพื่อคนป่วยตามโรงพยาบาลอีกด้วย เพราะกำไรทุกบาททุกสตางค์ จากการจำหน่ายบ้านในโครงการนี้ มอบให้โรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อนำไปจัดสรรพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ห้องตรวจ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สนใจหาซื้อ “30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย” ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศในราคา 200 บาท

AIS เปิดตัว “YOU! Mobile” บริการมือถือออนไลน์แนวคิดใหม่รายแรกบนโลก

เอไอเอสก้าวสู่การเป็น Digital Life Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว “YOU! Mobile” นวัตกรรมการให้บริการมือถือออนไลน์แนวคิดใหม่ เป็นร่ยแรกในโลกที่ให้ลูกค้าสามารถออกแบบแพ็กเกจ และสลับค่าโทร-ค่าเน็ตไปมาได้เองตลอดเวลาที่ต้องการตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบ Digital life อย่างแท้จริง

ฮุย เวง ชอง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบัตรการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2557 เป็นปีที่ตลาดการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมพลิกโฉมสู่การเป็น Digital Life อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจาก Digital และ Online ที่เข้ามามีอิทธิพลในทุกเรื่องการใช้ชีวิตรอบตัวเรา ทำให้ประเทศไทยมีการใช้ Social media มากเป็นอันดับ 2 ของโลก

เอไอเอสในฐานะผู้นำในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย จึงเปิดตัวนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ที่ทั้งตอบโจทย์ผู้บริโภคและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย “YOU! Mobile” บริการมือถือออนไลน์แนวคิดใหม่รายแรกในโลก ที่ให้ลูกค้าออกแบบแพ็กเกจ และสลับ ค่าโทร-ค่าเน็ตไปมาได้เอง ตลอดเวลาที่ต้องการ

ปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวเพิ่มเติมว่า “YOU! Mobile” มีความแตกต่างจากสินค้าและบริการอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน เพราะเป็นบริการมือถือออนไลน์รายแรกในโลกที่ลูกค้าสามารถ

1. Design ออกแบบแพ็กเกจค่าโทร และ ค่าเน็ตได้เอง

2. Swop ระหว่างการใช้งาน สามารถสลับค่าโทรและค่าเน็ตไปมา ด้วยบริการ YOU! Swop เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด เพราะสามารถใช้งานได้หมดทุกบาททุกสตางค์จากจำนวนเงินที่จ่ายไป

นอกจากนี้ YOU! Mobile ยังให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทุกอย่างได้เองผ่าน www.youonline.netหรือผ่านโมบาย แอป YOU! Account อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทางไปช็อป สามารถใช้งานได้ในมือถือระบบ iOS และ แอนดรอยด

SB Design Square เปิดอาณาจักรกรุงเทพตะวันตก

IMG_6516

เอสบี ดีไซน์สแควร์ รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน เปิดเกมรุกตลาดเฟอร์นิเจอร์ไตร มาสสุดท้าย ทุ่มงบกว่า 1,250 ล้านบาท เจาะโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก เปิดสาขาที่ 11 “เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Ultimate Home Décor Hub ศูนย์รวมการแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดบนถนนราชพฤกษ์ พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ ให้คุณเลือกได้มากกว่า…สนุกกับการแต่งบ้านได้มากขึ้น” เน้นชูจุดแข็งด้านบริการช่วยออกแบบตกแต่ง

          ธัญญรักข์ ชวาลดิฐ กรรมการบริหารฝ่ายงานการตลาด กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์  ผู้นำด้านนวัตกรรมและดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของเมืองไทย เปิดเผยว่า “ภาพรวมตลาดในช่วงครึ่งปีหลังมีสัญญาณที่ดีขึ้น เหตุเพราะสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มชัดเจน ดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่เริ่มมีการทยอยส่งมอบจำนวนยูนิตของที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีการขยายเส้นทางคมนาคมและรถไฟฟ้าสายต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยน นิยมอยู่คอนโดมิเนียมมากขึ้นเพราะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ส่งผลให้ภาคธุรกิจตลาดเฟอร์นิเจอร์กับมาคึกคัก และมีการปรับตัวในเรื่องของขนาดและดีไซน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

            ในส่วนของ เอสบี เฟอร์นิเจอร์ หลังจากที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ เอสบี ดีไซน์ สแควร์ โดยเน้นจุดแข็งในเรื่องของ Premium Lifestyle Brand และอินทีเรียดีไซน์ ซึ่งพบว่า 90% ของลูกค้าให้ความพึงพอใจและกลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ำ แสดงให้เห็นว่า เอสบี มี Brand Loyalty สูง และเพื่อตอบรับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น    บริษัทฯ พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 1,250 ล้านบาท เปิดตัว เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Ultimate Home Decor Hub ศูนย์รวมการแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดบนถนนราชพฤกษ์ พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่…ให้คุณเลือกได้มากกว่า สนุกกับการแต่งบ้านได้มากขึ้น!” บนพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร ซึ่งสาขาที่ 11 และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ เอสบี ดีไซน์สแควร์”  

IMG_6497

          “เราตั้งใจจะให้สาขา “เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์” เป็นมากกว่าศูนย์เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน แต่เป็น “ประสบการณ์ใหม่” ที่จะทำให้การแต่งบ้านของลูกค้ามีความสนุกและง่ายขึ้น ด้วยโมเดลบิสิเนสใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการแต่งบ้านได้แบบครบทุกมิติ ครบทุกสไตล์ เราสร้างทางเลือกที่มากกว่าด้วยการรวบรวมสินค้าที่เกี่ยวกับการแต่งบ้านมากกว่า 70 แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยมาไว้ในที่เดียวทั้งผ้าม่าน, วอลเปเปอร์, ชุดเครื่องนอน, เก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ, เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคุณภาพส่งออกสำหรับมุมพักผ่อนเอาท์ดอร์, เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก, ไลท์ติ้งดีไซน์, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สำคัญ เรามี Total Interior Solutions ที่คอยบริการดูแลงานออกแบบตกแต่งภายในแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาและออกแบบตกแต่งบ้านทุกสไตล์, ดูแลงานบิลท์อินห้องต่างๆ, บริการช่วยออกแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ให้เห็นภาพเสมือนจริง พร้อมคำนวณงบประมาณให้เสร็จสรรพ รวมไปถึงบริการอินทิเรียร์ส่งตรงถึงบ้านฟรี เพื่อความครบวงจรและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ขณะนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมสร้างบริการใหม่ ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาเรื่องผ้าม่าน วอลเปเปอร์, บริการออกแบบตกแต่งผนัง (Wall Decoration), บริการออกแบบระบบไฟและไลท์ติ้งดีไซน์ต่างๆ, บริการออกแบบตกแต่งห้องโฮมเธียร์เตอร์และระบบเสียง ไปจนถึงบริการรับเหมาตกแต่งภายในแบบเบ็ดเสร็จทำให้การแต่งบ้านของลูกค้าเป็นเรื่องสะดวกสบายและง่ายขึ้น เพราะทุกอย่าง สวย ครบ จบได้ในที่เดียว

            พร้อมกันนี้ เรากำลังพัฒนา Application ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการนัดหมายล่วงหน้า รับแบบงานดีไซน์จากอินทิเรียร์ดีไซน์เนอร์ ทำให้สามารถสื่อสารกันได้รวดเร็วแบบอินเตอร์แรคทีฟ สำหรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ในช่วงปลายปีนี้”

IMG_6475 “บริษัทฯ เตรียมงบการตลาดอีกกว่า 50 ล้านบาท เพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์สาขาใหม่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสารตกแต่งบ้าน และสื่อออนไลน์ ฯลฯ พร้อมทั้งเตรียมจัดงานฉลองอย่างใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 และจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายมาเอาใจกลุ่มลูกค้า อาทิ ลุ้นแต่งบ้านฟรี! กับ เอสบี ดีไซน์สแควร์ มูลค่า 200,000 บาท, ชุดห้องราคาพิเศษ 9,900 บาท, สินค้า New Arrival Sale 50%, สินค้าลดพิเศษสูงสุด 70%, ผ่อน 0% ทั้งร้าน, รับบัตรกำนัลเงินคืนสูงสุด 25%, ลุ้นช้อปฟรี 10,000 บาททุกสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย”

            “มั่นใจว่าจากสัญญานบวกของตลาด และจากแผนการเปิดสาขาใหม่รวมถึงกิจกรรมทางการตลาด ในปีนี้ เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จะสามารถปิดยอดขายภายในสิ้นปี 2557 ได้ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10%” 

สานฝัน 16 เยาวชนไทยสู่เลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่

IMG20141104104107 กลุ่ม บริษัท คิง พาวเวอร์ เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ “ทีมของคนไทย ความภูมิใจของคนไทย” เปิดตัวนักกีฬาเยาวชนไทย 16 คน ที่ได้เข้าเรียรรู้ทักษะใน เลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่ พร้อมด้วน เอมิล เฮสกี้ (Emile Heskey) แบรนด์แอมบาสเดอร์ ดาวดังเด็กปั้นจากเลสเตอร์ ซิตี้ อะเคเดมี่ และโค้ชจุ่น-จตุพร ประมลบาล หัวหน้าทีมโค้ชไทยที่ร่วมคัดเลือกในโครงการ
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา รองประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เผยถึงโครงการว่า นอกจากแผนการสร้างทีม เลสเตอร์ ซิตี้ ให้แข็งแกร่งแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายคือการสร้างความฝันที่จะเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าไปเล่นในลีกฟุตบอลมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นลีกที่อังกฤษ คือในลีกยุปโรปต่างๆซึ่งศูนย์ฝึก เลสเตอร์ ซิตี้ อะเคเดมี่ นับว่าเป็นศูนย์ฝึก 1 ใน 10 ศูนย์ที่ดีที่สุดในอังกฤษ และนับเป็นโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะได้เข้าไปฝึกฝน และเรียนรู้ทักษะแบบมืออาชีพ กับทีม เลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นทีมของคนไทย ประกอบกับปีนี้กลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ ครบรอบ 25 ปี โคางการ Fox Hunt Leicester City Academy จึงเป็นอีกหนึ่งแผน CSR ของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนด้านการกีฬาเป็นหลัก ซึ่งโครงการนี้เราเปิดรับสมัครเยาวชน ไทยอายุไม่เกิน 16 ปี จากทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา และคัดเลือกเหลือภาคละ 22 คน รวม 110 คน และทำการคัดเลือกจนเหลือ 16 คนที่ได้ไปฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนเลสเตอร์ ซิตี้ เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง ในเดือนมกราคมปีหน้า และเด็กทั้งหมดจะได้ฝึกซ้อมกับทีม U16 เหมือนกับเด็กทุกคนในอะคาเดมี่ หากใครผลงานเข้าตาจะส่งไปเล่นในทีมยุโรปอีก 1 ปี เพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้า “Work Permit”

ธนาคารธนชาต ชู 3 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรลุยสินเชื่อ SME-S พร้อมจับมือสโกเทียแบงก์รุก Digital Banking

ธนาคารธนาชาต มองเห็นถึงโอกาสที่เปิดกว้างของตลาด SME-S ในประเทศไทย เพราะ “เจ้าของธุรกิจส่วนตัวแทบทุกคนล้วนต้องการคนดูแลทางด้านเงินทุนสำหรับต่อยอด ธุรกิจ ต้องการที่ปรึกษาทางการเงินที่เชื่อถือได้ และต้องมาพร้อมกับบริการที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากเรื่องเอกสาร”  ด้านธนาคารเองพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขัน เเละจับมือสโกเทียแบงก์ เพื่อรุก Digital Banking แบบเต็มระบบ

พัฒนาทีม พร้อมเสริมบริการ

ธนาคาร ธนชาต มุ่งเน้นยกระดับความสามารถของบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้า จับมือสโกเทียแบงก์เร่งพัฒนา Digital Banking เพื่อให้การทำธุรกรรมการเงินของลูกค้าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งนำโมเดลการบริหารทีม SME-S ของสโกเทียแบงก์บุกสินเชื่อ SME-S ปีหน้า

สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มองว่าเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในระบบ โครงสร้างพื้นฐาน การกระจายเงินเข้าสู่ระบบ ทำให้การขยายตัวของการลงทุนและการบริโภคทั้งภายในประเทศและการเชื่อมต่อกับ ภูมิภาคมีปริมาณมากขึ้น

ธนาคารธนชาตได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ ขยายตัวของความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในทุกด้าน ทั้งด้านเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน ประกันภัย ประกันชีวิต และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2557 ที่ผ่านมาธนาคารได้ทยอยนำระบบงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่พัฒนาแล้วเสร็จมารองรับการทำงานเป็นลำดับ เช่น ด้านข้อมูลเพื่อการให้บริการลูกค้า (Customer Relationship Management) ด้านบริหารความเสี่ยง (Credit Scoring) ตลอดจนด้านการอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination) ทำให้การอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้ามีความถูกต้องรวดเร็ว และสามารถให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์และบริการที่จะทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์มาก ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธนาคาร

ในปี 2558 ธนาคารจะลงทุนพัฒนายกระดับความสามารถของบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของธนาคารในทุกระดับมีความรู้ความสามารถที่แท้จริง ในการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างให้ทีมงานมีจิตใจในการให้บริการ รับฟัง และความเอาใจใส่ในทุกความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการภายใต้กลยุทธ์การฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับงานแต่ละด้าน (Classroom Training) ระบบพนักงานฝึกหัดด้วยการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) การกำกับการปฏิบัติงานและการสอนงาน (Coaching) โดยจะมีการประเมินผลและติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น ระบบ E-LEARNING เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในวงกว้าง

 

Digital Banking บนพื้นฐานเดียวกับธนาคารระดับโลก

ปีเตอร์ เบสซี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารธนชาต มีความพร้อมอย่างยิ่ง เพราะมีความเข้าใจลูกค้าในประเทศขณะเดียวกันก็มีสโกเทียแบงก์ ธนาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงระดับต้นๆ ของโลกที่พร้อมจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การพัฒนาระบบ Digital Banking โดยจะพัฒนาระบบ Internet Banking และ Mobile Banking จากระบบของสโกเทียแบงก์ที่มีความปลอดภัยของระบบ (System Security) ในระดับโลก มาปรับใช้กับธนาคารธนชาตในปีหน้า

และทางธนาคารได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME-S ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่ม SME-Sเน้นการอนุมัติที่รวดเร็ว บริการที่สะดวกผ่านช่องทางสาขาที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME-S ประเภทนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของธนาคารที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาด
ซึ่งสโกเทียแบงก์เคยทำและประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ จึงเชื่อว่าถ้านำโมเดลดังกล่าวมาปรับใช้ก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจาก ลูกค้าในประเทศไทยด้วย                                      

 

“ปี 2558 จะเป็นปีที่สำคัญที่ธนาคารธนาชาตจะผลักดันระบบ Digital Banking และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SME-S) และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี“ 

เปลี่ยนรหัสรับสติกเกอร์ชุดพิเศษ จาก Line ฟรี!

LINE ประเทศไทยจัดแคมเปญ LINE Sticurity (สติกเคียวริตี้) เปลี่ยนรหัส รับสติกเกอร์ฟรี กระตุ้นผู้ใช้ให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนอีเมลในการล๊อคอิน LINE แอคเคาท์เพื่อป้องกันการขโมยแอคเคาท์จากมิจฉาชีพ โดยสติกเกอร์ LINE เซ็ตนี้ เป็นชุดพิเศษที่มีคาแรคเตอร์ LINE สุดน่ารัก ไม่ว่าจะเป็นหมีบราวน์ กระต่ายโคนี่ น้องลูกเจี๊ยบแซลลี่ และ ผองเพื่อน LINE FRIENDS ที่พร้อมให้เพื่อนๆ ชาวไทยได้ส่งก่อนใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับท่านที่สนใจสติกเกอร์สุดน่ารักชุดนี้ สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ LINE อื่นๆ (More) >ตั้งค่า (Settings)> บัญชี (Accounts) >ลงทะเบียนบัญชีอีเมล / เปลี่ยนอีเมลของคุณ (Email Account Registration / Change your e-mail) จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมล เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนครบแล้ว จะมีข้อความส่งมาใน LINE ของท่านผ่านทาง LINE ประเทศไทย ออฟฟิศเชียลแอคเคาท์เป็นรูปของขวัญ เมื่อกดไปที่รูป ท่านจะได้รับสติกเกอร์ฟรีทันที

สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนหรือบล็อค LINE ประเทศไทยออฟฟิเชียลแอคเคาท์ จะต้องเพิ่มเพื่อนหรือปลดบล็อคก่อน แล้วดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมล จึงจะสามารถรับสติกเกอร์ชุดพิเศษนี้ได้

สามารถเปลี่ยนรหัสหรืออีเมล์ แล้วรับสติกเกอร์สุดน่ารักเซตนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น!

 

ขั้นตอนการรับสติกเกอร์เซต

ส่งโค้ก ส่งไลน์สติกเกอร์หมีขั้วโลก

โค้ก เตรียมปล่อย “โคคา-โคลา ไลน์สติกเกอร์” ชวนคอโค้กและผู้บริโภคชาวไทยดาวน์โหลดสติกเกอร์หมีขั้วโลกกว่า 16 แบบ ผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น ให้ทุกคนได้ใช้คาแร็คเตอร์หมีขั้วโลก ที่มาพร้อมท่อนฮุกเพลงฮิตและคำพูดโดนใจ ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้แก่กันในแบบสนุกสุดซ่าสไตล์โค้ก สร้างสีสันความสนุกให้กับปรากฏการณ์ “แชร์โค้ก แชร์ยิ้ม”

“โคคา-โคลา ไลน์สติกเกอร์”

ประไพภักตร์ ไวเกิล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โค้กบุกเบิกและทำกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในโอกาสเปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่ ‘แชรโค้ก แชร์ยิ้ม’ เราได้เตรียมช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างครบวงจร ผ่านสื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ รวมถึงยังได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคไทย พร้อมส่งความสุขด้วย‘โคคา-โคลา ไลน์สติกเกอร์’ โดยใช้คาแร็คเตอร์หมีขั้วโลก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สากลของแบรนด์โค้ก”

“โคคา-โคลา ไลน์สติกเกอร์ พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีทั่วไทย ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป พลาดไม่ได้กับโอกาสที่จะได้แชร์สุข แชร์ยิ้ม ระเบิดความน่ารักไปกับหมีขั้วโลกและท่อนฮุกเพลงฮิต เช่น เจอะคนนี้ฟินเลย, รักเธอคนนี้ 24 ชม., จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน และ เพื่อนไม่เคย ไม่เคยทิ้งกัน เป็นต้น”

SCB ยุคผลัดใบ เมื่อกรรณิกา หมดวาระ

ญนน์-อาทิตย์

เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์สถานบันการเงินที่มีอายุถึง 108 ปี ของเมืองไทย เมื่อกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ จะสิ้นสุดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และส่งไม้ต่อให้ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ 2 ท่าน มีผล 3 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ได้แก่

ญนน์ โภคทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

อาทิตย์ นันทวิทยา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร CEO

การคัดเลือกผู้บริหารทั้ง 2 จากการเห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าที่ซับซ้อนขึ้น ภาวะเศรษฐกิจมีความผันแปร วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าในอัตราสูง ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เข้มงวดขึ้น และธนาคารไทยพาณิชย์เห็นบุคคลทั้งสองมีความสามารถที่โดดเด่นและส่งเสริมเกื้อกูลกันและกัน และการทำงานร่วมกันของผู้บริหารทั้งสอง จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธนาคารเพื่อให้เป็นธนาคารที่ทุกคนเลือกตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยบุคคลทั้งคู่จะรายงานตรงต่อ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร

image1

ทั้งนี้ญนน์ โภคทรัพย์ ปัจจุบันอายุ 53 ปี ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและการเงินธนาคารมากกว่า 27 ปี โดยเริ่มงานครั้งแรกกับเครือซีเมนต์ไทย และโยกย้ายมาร่วมงานกับยูนิลิเวอร์ โดยมีตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ยูนิลิเวอร์ ฟูด เป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ ก่อนเข้าร่วมงานกับดัชมิลล์ จนเติบโตในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ก่อนมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งแรกในปี 2550

WP_20141103_14_11_49_Pro

สำหรับ อาทิตย์ นันทวิทยา ปัจจุบันอายุ 47 ปี ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคารมากกว่า 19 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้และการบริหารการเงิน เริ่มงานกับไทยพาณิชย์ครั้งแรกเมื่อ 2537 และออกไปหาประสบการณ์ในตำแหน่ง Hedge Fund Manager บ. Cargill Financial Service และ Managing Director, Regional Head Capital Markets Southeast Asia ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ และกลับมาร่วมงานกับไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี 2551