All posts by Marketeer JOBS

Toyota Tsusho (Thailand) รับสมัคร Marketing Professional

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร Marketing Professional / ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
– Contact with customers, suppliers and internal functions.
– Cooperate with concerned parties in each process of working.
– Operate and follow-up sales activity.
– Follow-up Order and Delivery order with suppliers both inbound and outbound.
– Control management and monitor order quantity.
– Generate related report in sales activity.
– Support to customers for any further requirement.

 

คุณสมบัติ :
– Male or Female with Thai Nationality
– Age between 23-28 years old
– Bachelor’s degree in Business Administrative, Economics, Logistics Management or related field
– Need 2-3 years working experience in Marketing, Sales or related field
– Good command of English (With TOEIC score 550 and above)
– PC literature in Microsoft Office
– Able to drive with license

ประเภทของงาน : งานประจำ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 2 – 3 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน  : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Pimmara and K.Juntima
ที่อยู่ : 607 Asoke-Dindaeng Road, Kwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02- 660-1377, 02- 625-5993
โทรสาร : 02- 625-5591
โฮมเพจ : http://www.tttc.co.th/

บ.แม็คเอ็ดดูเคชั่น รับสมัคร Marketing Manager

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด รับสมัคร Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


เกี่ยวกับเรา

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มานานกว่า 35 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา, องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ online ผ่านทาง www.MACeducation.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการ www.etvMAC.tv  เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษาอีกหนึ่งช่องทางของการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาที่รวดเร็วทันเหตุการณ์และนำเสนอรายการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีแผนจะพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเราในหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายงาน จนถึงระดับพนักงาน ทั้งใน

– ด้านการตลาด
– ด้านงานวิชาการ
– ด้านสื่อ digital
– ด้านบัญชีและการเงิน
– ด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
– ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ท่านสามารถแสดงความประสงค์ร่วมงานกับเราได้ทุกช่องทาง เราพร้อมยินดีเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมให้แก่ผู้สมัครที่เหมาะสมได้ร่วมงานกับเราได้ทันที


หน้าที่ความรับผิดชอบ
– พัฒนาและร่วมวางแผนทางการตลาด และโปรโมทผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้า
– รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จตามแผน
– จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนด


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 – 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท ด้านการตลาด
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : สามารถทำงานได้หลากหลาย และมีความคิดสร้างสรรค์

 

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคลและสำนักงาน
ที่อยู่ : 9/99 ซ.ลาดพร้าว 38 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2512-0661 ต่อ 5213
Email : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.MACeducation.com

ร.พ.หัวเฉียว รับสมัคร Marketing Officer

โรงพยาบาลหัวเฉียว รับสมัคร Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1.เสนอบริการและประสานบริการระหว่างกลุ่มลูกค้าและหน่วยงานภายในโรงพยาบาล พร้อมสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมหรือบริการเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น
2. พบลูกค้ากลุ่มสถานประกอบการ เพื่อเสนอบริการของโรงพยาบาลและจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงการบริการ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี บริการรักษาพยาบาล เป็นต้น
3. จัดบริการตรวจสุขภาพกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
4. จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตามแผนงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
5. จัดทำรายงานประเภทต่าง ๆ ภายในแผนกการตลาด เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและการใช้สิทธิประโยชน์ ของผู้ป่วย
3. มีทักษะด้านการสื่อสาร
4. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ
เพศ : ชาย / หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (ป้อมปราบฯ)

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง – ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
ที่อยู่ : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 #5411
โทรสาร : 0-2223-1253
โฮมเพจ : http://www.huachiewhospital.com

I.C.C. International รับสมัคร Digital Marketing

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Digital Marketing  / เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ กลุ่มเป้าหมาย และลักษณะของแต่ละ partner ได้เป็นอย่างดี
2. ความรับผิดชอบสำหรับการพัฒนา และการดำเนินการของกลยุทธ์การตลาดดิจิตอล
3. คิดและทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางออนไลน์
4. หาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมกาต่อภาพลักษณ์สินค้า และสร้างยอดขายให้กับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
5. ดูแลกลยุทธ์การตลาดสำหรับ Social Network ต่าง ๆ
6. ประเมินการวิจัยลูกค้าสภาวะตลาด และข้อมูลของคู่แข่ง
7. ตรวจสอบเทคโนโลยีใหม่ที่ up-to-date ในการพัฒนาของการตลาดดิจิตอลทั้งหมด

คุณสมบัติ :
1. หญิง / ชาย อายุ  21 – 40 ปี
2. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์
4. มีความเข้าใจในแบรนด์
5. มีความรับผิดชอบ และความอดทน
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7. สนใจงาน Online Business
8. ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Power Point / Graphic Programs : Photoshop, Illustrator

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2293-9300 ต่อ 377
โทรสาร : 0-2295-0773
โฮมเพจ : http://www.icc.co.th

Netmarble Thailand รับสมัคร Social Marketing / Operation

บริษัท เน็ตมาร์เบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร Social Marketing / Operation

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
– วางแผน และจัดทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube)
– วางแผน และดำเนินงานทางด้านโปรโมชั่น และกิจกรรมทางโซเชี่ยล
– วางแผน และจัดทำคอนเทนต์ไวรอลออนไลน์
– วางแผน และบริหารจัดการด้านการถ่ายทอดสด
– วิเคราะห์ผลกระทบทางโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง


คุณสมบัติ :
– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ทางด้านมาร์เก็ตติ้ง 3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์การทำมาร์เก็ตติ้งด้านโซเชียลมีเดีย 2 ปีขึ้นไป

*** หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านโซเชียลมาร์เกตติ้ง หรือเอเจนซี่
– เป็นผู้มีความสามารถในการออกแบบรูปภาพ หรือจัดทำคลิปวิดีโอ
– เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการดูแล Facebook, Youtube

**ผู้สมัครที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมทั้งแนบ portfolio เกี่ยวกับคอนเทนต์/อีเวนต์ ที่เคยจัดทำหรือเคยจัดการดูแลโดยตรง(ถ้ามี)

ประเภทของงาน : งานประจำ
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 9  G Tower Grand Rama 9, 15th Floor, Room No.GS03, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2169-8205
โฮมเพจ : http://www.netmarble.in.th/

SB Furniture รับสมัคร Online & Digital Marketing Executive

บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด รับสมัคร Online & Digital Marketing Executive / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ดิจิตอล


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

– รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสื่อสำหรับการตลาดในช่องทางการจัดจำหน่าย online ของบริษัท สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ home decorative
– ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing ทั้งในด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานด้าน digital marketing (FB, IG, Line ADs, Google Ads, etc.) การเจรจาต่อรองกับ vendor รวมถึึงการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าทีมาจากช่องทาง digital, online

 

คุณสมบัติ :

– เพศหญิง, ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาดช่องทางออนไลน์ (พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่เคยมีประสบการณ์ด้านการตลอดออนไลน์ระหว่างการศึกษา)
– มีความรู้ในเรื่อง digital marketing ทั้งในแง่ของการทำการตลาด, การโฆษณา และ trend ของผู้บริโภคในกลุ่ม online
– มีทักษะในการผลิตสื่อ digital marketing ตัวอย่างเช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่น ๆ (หากมีความสามารถในการทำ Line Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียได้
– มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
– ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 หมู่ 1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-666-1555
เว็บไซต์ : www.sb-furniture.com

ศุภาลัย รับสมัคร Online Marketing Officer (Web Master)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Online Marketing Officer (Web Master) / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ออกแบบ พัฒนารูปแบบ Website และ Update ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่าน Social Media ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบด้านกราฟฟิค Lay Out ภาพเคลื่อนไหวและฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้ website มีความน่าสนใจ
 • ติดตามข่าวสาร รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวโน้มการตลาด Online เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง Online ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Blog เป็นต้น
 • ออกแบบ Content และจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เป็น Online Campaign เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
 • รับผิดชอบติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรายวันในช่องทางการตลาด Online ต่างๆ ของบริษัท
 • สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด Online เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเลือกใช้สื่อ Online ที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของบริษัท
 • สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด Online ทุกรูปแบบของคู่แข่งเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาด Online ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Online Marketing อย่างน้อย 1 ปี และสามารถทำการตลาดผ่าน social network เช่น Facebook, Twitter, Instagram ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสนใจงานการตลาด Online และ เทคโนโลยีการใช้สื่อ online ต่างๆ
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Search Engine Optimization (SEO)
 • มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการใช้งาน Google analytics, google Adwords และ facebook ads
 • มีทักษะการใช้งาน CSS, HTML5, PHP, JAVA script, AJAX, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, MySQL
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์ สนใจศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 1011 Supalai Grand Tower ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-725-8888 ต่อ 603, 605
มือถือ : 083-842-3301, 083-842-3302
E-mail : [email protected]
โฮมเพจ : http://www.supalai.com

AIS รับสมัคร Senior Marketing Officer (Channel Planning)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)/บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รับสมัคร Senior Marketing Officer (Channel Planning) / เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • Plan and create all channel sales strategic for fixed broadband service to achieve sales target.
 • Analyze data and trend in term of sales performance, new coverage & network utilization, churn and new potential sales.
 • Manage and cooperative with partner (Sub Contract/Vendor) in term of policy and regulation.
 • Synergy with all AIS product to strengthen fixed Broadband business


คุณสมบัติ :

 • Bachelor or higher in Marketing, Business Administration or any related field.
 • At least 3-7 year in marketing planning, business planning, sales planning (If experience in IT

or Broadband Business is a plus).

 • Detail oriented, data analytic and planning skill.
 • Good command in English and Computer literacy
 • Ability to work closely with regional team


ประเภทของงาน :
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (พญาไท)
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Manaskorn
ที่อยู่ : 414 AIS Tower 1, 13th Floor, Phaholyothin Rd., Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-029-5846
โฮมเพจ : http://www.ais.co.th/applyjob/

Nu Skin รับสมัคร Digital Marketing Specialist Assistant

Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd. รับสมัคร Digital Marketing Specialist Assistant


Reports to :
Communication Manager


Status :
   Full Time


Qualifications :

 • Male or Female age not over 30 years old
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Marketing, Graphic Design or equivalent experience.
 • 1+ year of relevant experience in project management, web design, development, online marketing and e-commerce.
 • Computer literacy with advance skill levels of Social Media, such as Facebook, Line and Instagram.
 • Fluent in English


Duties and responsibilities:

 • Coordinate the social media efforts of the company, whether on Facebook, LinkedIn or other existing social media platforms.
 • Planning and creating digital content on own digital channel.
 • Building and maintaining online engagement on own channel and online communities.
 • Monitor new social media opportunities to keep the company at the forefront of social media. Ensure consistency of strategy with company’s overall marketing plan.
 • Keep company website current. Update and ensure accuracy of web content with focus on visual design, navigation, usability and brand identity.
 • Manage entire product life cycle from strategic planning to tactical activities, including creating and tracking online marketing campaigns using web analytics (Google Analytics, etc.)
 • Develop relationships with other internal departments to enable smooth cross-departmental communication, cooperation and to ensure customer satisfaction.
 • Implement strategies to drive traffic to websites, landing pages and social media.


Working conditions :

 • Mon-Fri

 

Special skill requirements :

 • Be knowledgeable of email marketing strategies and design, web design and analytics and website/database development.
 • Creative and self-motivated
 • Critical thinker with high attention to detail
 • Experience in Search marketing (on page/off page), search engine optimization, paid search, bid management, landing page optimization and (S)HTML/CCS coding and Flash considered a plus.
 • Ability to merchandise website for maximum on time use.
 • Knowledge of graphic design, ability to utilize Adobe and other design software.

 

ที่อยู่ : (สำนักงานใหญ่) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Prakaikaew
โทรศัพท์ : 02 791 8500 ext 8576
โฮมเพจ : http://www.nuskin.com/

Origin รับสมัคร Marketing Manager

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 คุณสมบัติ : 

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี, รักงานบริการ และติดต่อประสานงานภายนอกได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ประจำโครงการ :

 • อ่อนนุช-อุดมสุข
 • บางนา
 • ลาซาล-แบริ่ง


สวัสดิการต่างๆ :

 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ค่าทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์ (Corporate Sim)
 • ทุนการศึกษาต่อปริญญาโทของพนักงาน
 • ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
 • เงินช่วยเหลือ, เงินรางวัลพิเศษ, สวัสดิการต่างๆ ของบริษัท
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมกีฬา, ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

 

ประเภทของงาน : งานประจำ
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nareerat Kruakid
ที่อยู่ : 496 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2398-9920,0-2399-4466
โทรสาร : 0-2398-9994
เว็บไซต์ : www.origin.co.th