ธอส. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ ธอส. นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคาร และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,671,690 บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามให้มั่นคงถาวร พร้อมสืบทอดเจตนารมณ์ในการเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากนี้ ภายในงานธนาคารยังมอบเงินบำรุงการศึกษารวมเป็นเงิน 330,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนวัดพระญาติการาม เพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถช่วยเหลือเติมเต็มคุณภาพทางการศึกษาcก่เยาวชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560