ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) รับสมัคร Merketing officer

บริษัท ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร Merketing officer / เจ้าหน้าที่การตลาด

เกี่ยวกับบริษัท :
ฟีโอร่า มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำแบรนด์ในตลาดโลก ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงามที่มาตรฐานและคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีศักยภาพสูงสุด ประกอบกับการมีคุณธรรมและส่งเสริมความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและครอบครัว โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมการสร้างอาชีพ และความมั่นคงให้กับตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยการบริหาร ที่มีธรรมาภิบาลต่อองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. วางแผนการตลาดทั้ง Online และ Offline ร่วมกับผู้บริหาร
2. กำหนด Deadline และ การ Follow up ในแต่ละ Project
3. ประสานงานกับฝ่าย Graphic , Website , Social และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามแผน
4. คิดค้นแคมเปญทางการตลาด Online รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเนื้องหาในทุกช่องทางการโฆษณาต่างๆ เช่น Facebook , Line , Page ของทางบริษัท
5. เขียนและแปลคอนเเทนต์โฆษณาและ Landing page
6. ค้นหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมในปัจจุบัน
7. วิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเหมาะสม
8. คิดค้นเทคนิคการตลาดใหม่ๆ
9. พัฒนาระบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
10. รายงานประจำวัน และประจำสัปดาห์ต่อผู้บริหาร
11. ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อผู้บริหารโดยตรง
12. โอกาสในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอก เช่น บริษัทการตลาด และบริษัทคู่ค้า

คุณสมบัติ :
– เพศไม่จำกัด ขอให้เป็นคนขยัน เป็นคนดี มุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์
– อายุระหว่า 25 ปี ถึง 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี
– เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ
– มีความรับผิดชอบ
– มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน
– มีความละเอียดรอบคอบในงาน
– มุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ที่ดีของงาน
– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
– มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
– สามารถวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองได้ดี
– มีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
– มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาท รู้จักกาละเทศะ
– สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ดี ไม่ย่อท้อการทำงาน

 

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน : 15,000- 25,000 บาท
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาการทำงาน : 09.00-18.00 น.
เวลาการทำงานอื่น : ตามความจำเป็นเร่งด่วนของงาน กรณีมีการทำงานวันอาทิตย์ มาทำงานตามเวลาที่นัดหมายของทีม

ชื่อผู้ติดต่อ : HR. (คุณธนิสา)
ที่อยู่ : 3300/108 อาคารตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-3244
โฮมเพจ : https://www.feorasingle.com/