การอง มาร์เก็ตติ้ง รับสมัคร Digital Marketing Officer

บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร Digital Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1.ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างกิจกรรมต่างๆ สำหรับช่องทางออนไลน์

2.ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ สำหรับช่องทางออนไลน์ คือ Website และ Social Media channel ได้แก่ Facebook, Instagram, Line และ ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

3.สื่อสารกับฝ่ายออกแบบ หรือ ฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้งานสื่อโฆษณาที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ สำหรับช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด สัมฤทธิ์ผล

4.สร้างเนื้อหาที่ใช้ในช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ

5.ออกแบบและสร้างเนื้อหาสำหรับการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ

6.ร่วมพัฒนาปรับปรุงการใช้เวบไซต์ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้ของผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์

7.ร่วมออกแบบและสร้างเนื้อหาที่ใช้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่องทางออนไลน์กับผู้ติดตามช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เช่น วิดีโอ, อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ

8.ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ เพื่อใช้สร้างกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิผล

9.ศึกษา และ รายการเกี่ยวกับ digital marketing ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่แผนกการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

คุณสมบัติ

– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน35 ปี

– วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถในการเขียน และสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

– มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทางด้านการตลาดออนไลน์

– สามารถทำงานเป็นทีม ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้ดี

– มีความรู้ ความสนใจในเรื่อง digital marketing

– มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และสามารถทำงานดภายใต้สภาวะกดดัน ได้ดี

– หากมีความรู้เกี่ยวกับ SEO, SEM ร่วมด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท : ผลิตสบู่สมุนไพร
 
 ที่อยู่ : 55/2 ม.4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0-2159-9807-9, 08-1733-1003, 08-1515-0930