เอ็ม บี เค รับสมัคร Digital marketing Manager

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Digital marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– วางแผน Digital marketing Communication Plan for MBK Center และ The Nine Center Rama9
– ควบคุม,ติดตาม,ดูแล ทั้งในภาพรวมและในรายละเอียดของแต่ละแผนงานโครงการ/กิจกรรม
– วางแผน ควบคุม และดูแลContent และdesign MBK Center และ The Nine Center Website
– วางแผน ควบคุม และดูแล กิจกรรมใน Social Network ของ MBK Center and The Nine Center
– บริหารจัดการสื่อ multimedia และ Online ทุกประเภท
– คิด และสร้างสรรค์ campaign ด้านการตลาดใหม่ใหม่ทางด้าน Online
– ติดตาม ประเมินผล และทำรายงานสรุปผล เพื่อนำผลมาปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้งนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะการทำงานผู้บริหาร

คุณสมบัติ

1. การศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน : Marketing Communication experience 5 ปีขึ้นไป
3.ทักษะในงาน : Digital Online Marketing / Creative and Initiative Idea / Catch up with world Trend
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department

ที่อยู่ : 444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330

โทรศัพท์ : 0-2620-9000 ext. 7219, 7223, 7217,

โทรสาร : 0-2620-7000

โฮมเพจ : http://www.mbk-center.co.th