ผู้บริหารกลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัล “Women Super Achiever Award”

ในการจัดการประชุมใหญ่ด้านผู้นำสตรีสากล ครั้งที่ 4 ประจำปี ค.ศ. 2017 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่ผ่านมาล่าสุด รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในสตรีผู้นำจาก 34 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับเกียรติรับรางวัล World Women Leadership Award ในหมวด “Women Super Achiever Award” อันเป็นการตอกย้ำความก้าวหน้าทางวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสนับสนุนผู้บริหารหญิงอีกด้วย

โลกในยุคใหม่นี้ ให้ความสำคัญและยอมรับบทบาทของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการถือกำเนิดขึ้นของวันสตรีสากล รวมไปถึงการรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีทั่วโลกในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ทบทวนความก้าวหน้าของการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งพยายามผลักดันให้มีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การประชุมใหญ่ด้านผู้นำสตรีสากล หรือ World Women Leadership Congress (WWLC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีจากทุกภาคส่วนทั่วโลก ที่มีความเป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้สร้างประโยชน์ในงานพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สตรีทั่วโลกในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปอีกด้วย

รางวัล World Women Leadership Award ในหมวดสาขาต่างๆ ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสตรีที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีบทบาทสำคัญในงานพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับภูมิภาค

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับรางวัล Women Super Achiever Award

  • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • คุณธรรม จริยธรรม (Ethics)
  • ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ (Business Acumen)
  • ผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อสังคม (Social Impact)
  • ความสามารถพิเศษ (Charisma)
  • การดำเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Approach)
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change-Agent)