คิง เพาเวอร์รับสมัคร ผู้จัดการแผนกด้านออกแบบกราฟฟิค

Section Manager- Graphic Designer

ผู้จัดการแผนกด้านออกแบบกราฟฟิค

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– วางแผนงานออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด ประเมินและวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน
– บริหารจัดการ ดำเนินการออกแบบทั้งหมด ภาพลักษณ์แบรนด์และโฆษณาของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำสรุปรายงานการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
– นำเสนอแนวทางแก่ผู้บังคับบัญชา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณสมบัติ
– เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 27-32 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า/
– สาขาวิชา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค, สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการออกแบบ ธุรกิจขายปลีกโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
– มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบงานสื่อดิจิตอลอย่างดีเยี่ยม
– ความเข้าใจโลกดิจิทัล แนวโน้ม และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ ปฎิบัติการ รวมถึงสามารถบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงานได้
– มีภาวะผู้นำ บริหารบุคลากรและทีมให้สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
– Positive Thinkingสถานที่ปฎิบัติงาน: สาขารางน้ำ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณ วรกมล
ที่อยู่ : 8 Kingpower Complex, Rangnam road, Phayathai, Rachathewi, BKK 10400
โทรศัพท์ : 0-2677-8888 Ext. 1628 /คุณดรีม 094-489-0160 / คุณตึก 094-489-0161
โทรสาร : 0-2677-8838
โฮมเพจ : http://www.kingpower.com