พฤกษารับสมัคร เลขานุการ

Secretary (เลขานุการ)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Purpose:
รับผิดชอบการเป็นเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร โดยดำเนินประสานงานเพื่อการนัดหมาย ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมเกี่ยวกับเอกสารเข้าออก ดำเนินการเพื่อการจัดประชุมของผู้บริหาร

Responsibilities:
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
– ประสานงานเพื่อนัดหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
– จัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อใช้อ้างอิง
– ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินการด้านเอกสาร
– บันทึกการนัดหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– มีประสบการณ์เป็นเลขานุการผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังฤกษ ระดับดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS. Office ระดับดี

 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 979/83 SM Tower, 18 th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0101 ต่อ 2508
โทรสาร : 0-2298-0781