CONNECT: Winning pillars for Marketing 4.0

สวัสดีนักคิด และนักปฏิบัติทุกท่านบทความภายใต้ชื่อ strategy + innovation ในครั้งนี้ขอชวนนักคิดและนักการตลาดมามองในเรื่องการตลาด 4.0 ที่เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่ายุคใด ๆ ที่ผ่านมา

เนื่องเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด และผู้บริโภคมีการเปิดรับในเรื่องของการใช้โลกดิจิทัลกันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเข้าหาแบรนด์หรือการตัดสินใจซื้อสินค้าปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

บทความ strategy and innovation ในครั้งนี้จึงจะขอชวนนักคิดนักการตลาดมามองถึงองค์ประกอบสำคัญ ในการทำการตลาดแบบ 4.0 นี้ในรูปแบบของ C—-O-—N-—N-—E-—C-—T

 

C – Collective Data

บิ๊กดาต้า เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ดิจิทัลเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแค่ในด้านของการสื่อสารเท่านั้น แต่รวมไปถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ และการใช้เงินแบบดิจิดิจิทัล ซึ่งทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการซื้อปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลดาต้าทั้งในเรื่องของการสื่อสาร การตลาด การขาย และตัวเลขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้า มาทำการประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  และ สามารถวิเคราะห์ถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้แผนการตลาดนั้นมีความแม่นยำ และตามกลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงทีอย่างแท้จริง

 

O – Opinion Society

การตลาดในทุกวันนี้อยู่ในโลกของความคิดเห็นที่จะเข้ามาได้ในทุกช่องทาง และเป็นโลกที่ผู้บริโภคเป็นผู้นำอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองแบรนด์ การชื่นชมในแบรนด์หรือแม้จะเป็นในแง่ลบก็ตาม เพราะฉะนั้นการเข้าใจในทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่มีต่อแบรนด์และสินค้าของเราแบบ Real Time จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้ Social Listening ที่มีการจับกระแสความคิดของกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาปรับใช้หรือแก้ไขแผนการตลาดได้อย่างทันท่วงที

 

N – Navigate Experience

หัวใจสำคัญในการทำการตลาดแบบ 4.0 นี้คือ การสร้างประสบการณ์จากองค์รวมอย่างแท้จริง โดยที่ไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นบนโลกออนไลน์หรือโลกปกติ  แต่ในทุก ๆ ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจะต้องให้ประสบการณ์ที่เหมือนกัน และเป็นประสบการณ์ที่แบรนด์ได้ออกแบบไว้แล้วอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้องตอบสนองทุกความต้องการและตรงตาม positioning ของแบรนด์  เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันไม่มีการแบ่งแยกการรับสารแล้วว่าจะมาจากช่องทางใด แต่เป็นการรับประสบการณ์ร่วมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ดังนั้นการออกแบบประสบการณ์ของแบรนด์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำการตลาด 4.0 เพื่อให้เกิดภาพรวมที่ชัดเจนในสายตา และความรู้สึกของกลุ่มผู้บริโภค

 

N – Never Ending Retail

Omnichannel retailing เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดแบบ 4.0 เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ช่องทางสามารถปิดการขายได้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์หรือสื่อออนไลน์หรือแม้แต่การขายหน้าร้านหรือจุดขายอื่น ๆ ก็ตาม แต่สิ่งสำคัญในการทำการขายแบบไร้รอยต่อนี้จำเป็นจะต้องมีการปรับระบบหลังบ้าน และระบบการจัดการ infrastructure รวมทั้งการปรับ business model เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการสินค้า รวมไปถึงการจัดจำหน่ายได้แบบครบวงจรโดยไม่มีการติดขัดในเรื่องการบริหารเงินหรือการบริหารคลังสินค้า

 

E – Engage Everywhere

การเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายและแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์หรือสินค้ารวมทั้งข้อมูลได้ตลอดเวลา และในหลากหลาย platforms ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าถึงในช่วงจังหวะที่สำคัญ ๆ สอดคล้องกับประโยชน์ที่แบรนด์สามารถให้ได้  เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพื่อให้เกิดความต้องการอย่างแท้จริง

 

C – Contentology

เป็นการนำเอาความเข้าใจในเชิงจิตวิทยา (Psychology) ผสมกับบิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อสร้างคอนเทนท์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เป็นไปในรูปแบบที่แบรนด์ต้องการอย่างแท้จริง  ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลที่หลากหลายและความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสนใจใน คอนเทนต์ วิธีการในการเข้าถึง หรือการใช้สื่อซึ่งอาจจะมีผลถึงรูปแบบหรือลักษณะของคอนเทนต์ที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงเรื่องราวหรือ brand story ต่าง ๆ เพราะผู้บริโภคในแต่ละ Generation นั้นก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน

 

T – Technology Driven

เทคโนโลยี IOT (Internet of thing) และเทคโนโลยีอื่น ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้มีรอยต่อในพฤติกรรมที่น้อยลง และมีความสะดวกที่มากขึ้น จึงทำให้การทำการตลาดแบบ 4.0 นี้ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้เทคโนโลยีกลายมาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค แต่ควรมองให้เป็นโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางใหม่ ๆ ในการที่จะนำแบรนด์หรือแผนการตลาดที่เราตั้งใจไว้เข้าไปถึงกลุ่มบริโภคได้อย่างใกล้ตัวที่สุด และอยู่ในเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าหรือแบรนด์ของเรา

 

การตลาดแบบ 4.0 นี้ถือเป็นเรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนักการตลาดจำเป็นจะต้องศึกษา และวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า การตลาดแบบนี้เหมาะสมหรือตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราหรือไม่ เพราะการตลาดแบบ 4.0 อาจตรงกับบางกลุ่มเป้าหมายที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการเข้าถึงดิจิทัลหรือการใช้การซื้อขายผ่านออนไลน์มากกว่าบางกลุ่มที่ยังคงคุ้นชินกับการซื้อสินค้าหรือการเข้าถึงข้อมูลในแบบเดิม ๆ

อย่างไรก็ตามการตลาด 4.0 ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือกรอบความคิดในการทำการตลาด แต่หัวใจที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค และการใช้ข้อมูล รวมไปถึงการวิเคราะห์อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับแผนการตลาดที่ได้วางไว้

 

สุดท้ายนี้ ขอฝากประโยคชวนคิดว่า

It’s not the tools that you have faith in – tools are just tools. They work, or they don’t work. It’s people you have faith in or not”, Steve Jobs