รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ชู Thailand sport dream destination โปรโมทการท่องเที่ยว

 

ในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย 32.6 ล้านคน และปีนี้คาดการณ์ 34 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น จากแนวทางการวางตลาดของกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เน้นการผลักดันการท่องเที่ยวผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าสานต่อโครงการ ASEAN Connect ผลักดันจิลเวอรี่ฮับให้กลับมาแข็งแรง และมีตรารับรองคุณภาพ การันตีร้านจิลเวอรี่ในโครงการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ลงทุนท่าเรือสำราญ เปิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำใหม่ๆ และสร้างมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงเปิดโครงการ Thailand sport dream destination นำกีฬา ที่คนไทยเล่นอยู่ เช่น วิ่ง, จักรยาน มาโปรโมทกับชาวต่างชาติ มีการจัดทำคู่มือเส้นทางการวิ่ง และปั่นจักรยานยอดนิยมขอบคนไทยแนะนำนักท่องเที่ยว เป็นจุดขายการท่องเที่ยวผลักดันการท่องเที่ยวคุณภาพผ่านเทรนด์การออกกำลังกายของคนทั่วโลก โดยเน้นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจากการเห็นการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงผลักดันแระเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานประชุมด้านกีฬาเพื่อให้ต่างชาติรู้จักศักยภาพของการท่องเที่ยวทางกีฬาของประเทศไทยมากขึ้น”
นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังสานต่อโครงการ ASEAN Connect พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองหลักกับเมืองหลัก และเมืองรองกับเมืองรอง เพื่อสร้างเครือข่ายการเดินทางท่องเที่ยวให้ครอบคลุมที่สุด เช่น ดอนเมือง-มัณฑะเลย์ เชียงใหม่-หลวงพระบาง เป็นต้น รวมถึงการขยายความร่วมมือกับจังหวัดชายแดนของไทยที่มีพื้นที่ติดกับประเทศต่างๆ เชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีส่วนเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
โดยนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะเลือกประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางเฉลี่ย 2-3 ประเทศเท่านั้น และไทยเป็นหนึ่งในนั้น และในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมีจำนวนวันพักโดยเฉลี่ย 9 วันกว่าสูงสุดในอาเซียน และเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อย

ผลักดันการท่องเที่ยวปลอดภัย มาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม
นอกจากนี้กอบกาญจน์คนไทยต้องเป็นนักเล่าที่ดี สามารถให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนได้พร้อมได้เสนอแนวทางสร้างการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่ง 3 แนวทางหลักได้แก่
1. การบริหารการจัดการ และการสร้างคน เสริมความรู้ พัฒนาให้กับบุคคลในชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยตักเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัย พร้อมหลักสูตรเบสิกดูแลนักท่องเที่ยว
2. พัฒนาบุคคลากร และ Equipment ที่มีองค์ความรู้ในการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเมื่อเกิดอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การช่วยเหลือเมื่อนักท่องเที่ยวจมน้ำ โดยไลฟ์การ์ดที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบไลฟ์การ์ดที่มีองค์ความรู้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานออสเตรเลีย และจะขยายองค์ความรู้นี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ
3. รักษาความสะอาดบ้านเมือง ขยะ และการกำจัดน้ำเสียของโรงงานที่ได้มาตรฐาน