เมืองไทยประกันชีวิตจับมือ dtac accelerate ต่อยอดกิจกรรมคนรุ่นใหม่

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือพาร์ทเนอร์ dtac accelerate สานต่อกิจกรรมคนรุ่นใหม่  โครงการ ดีแทคแอคเซอเลอเรท batch 5  ร่วมพัฒนาและผลักดันสตาร์ทอัพปร ะเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยื นสามารถแข่งขันในระดับโลก

นายสาระ ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าห น้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ธุรกิจประกันชีวิตกำลังเดินหน้า เข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่มีเจเนอเรชั่นของ คนที่หลากหลาย และความต้องการที่แตกต่างกันอย่ างชัดเจน รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิต ประจำวันมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน แปลงไปเพราะมีเครื่องมือ ผ่านทา ง Internet of Things (IoT) ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้วงการประกันภัยต้องตื่นตัว เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเติบโตในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป แต่เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ ให้บุคลากร ของเราเพิ่มขีดความสามารถในการแ ข่งขันได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดตัว “Fuchsia” Innovation Centre ในต้นปีที่ผ่านมา เพื่อปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งความสร้างสรรค์ภายใต้ แนวคิด “Out of the Box” เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับบริ ษัทฯ ทั้งด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้ าของเราภายใต้นโยบายที่ยึดลูกค้ าเป็นศูนย์กลาง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้กับ ดีแทคแอคเซอเลอเรท ในการจัดโครงการ ดีแทค แอคเซอเลอเรท batch 5  ที่จะจัดขึ้นในปี 2560 นั้น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ วมมือกันในการร่วมผลักดันให้สตา ร์ทอัพประเทศไทยเติบโตอย่างมั่ นคงยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับสตาร์ทอัพในระดับโลกได้

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในด้านฐานตลาดลู กค้าขนาดใหญ่ ที่จะสามารถช่วยเรื่องการเข้าถึ งและการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้มีคุ ณภาพและประสิทธิภาพ มีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์คว ามต้องการของลูกค้า ซึ่งจุดนี้เรามองว่าเป็นความร่ว มมือกันทางธุรกิจที่มีจุดมุ่งหม ายเดียวกันคือการยกระดับมาตรฐาน ในการบริการ ตลอดจนทำให้สินค้าและบริการสำหรั บกลุ่มลูกค้าจะเกิดประโยชน์อย่ างแท้จริง

และนอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ ทีมที่ผ่านเข้าสู่ boot camp ของ batch 5 ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนความคุ้มครองการป ระกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม  ด้วยทุนประกันรวมถึง  10  ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารอบเกิดความอุ่ นใจและมั่นใจในการร่วมกิ จกรรมอย่างเต็มที่ หรือเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ วก็ตาม เพราะกรมธรรม์มีระยะเวลาความคุ้ มครองถึง 1 ปี  และรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่ชนะเ ลิศการแข่งขันในวัน demo day นั้น  บริษัทฯ สนับสนุนการส่งเข้าร่วม Tech Event ระดับโลก เพื่อเปิดการเปิดรับความรู้และป ระสบการณ์จากสตาร์ทอัพทั่วโลก  พร้อมนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์สิน ค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับควา มสะดวกสบายในยุคดิจิทัล