สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จำนวน 2 อัตรา (อัตราลูกจ้าง หรือ จ้างเหมาบริหาร โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ)
Marketing Communication

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม ในงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ทั้งสำหรับภายใน สสส. และภาคีเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย
2. นำเสนอแผนงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณา และพัฒนาแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการ และคัดเลือกบุคคล คณะบุคคล หรือบริษัทที่มารับดำเนินงานภายใต้แผนงานการตลาดที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดโจทย์งาน บริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ฝ่ายบูรณาการช่องทางสื่อ (Integrated Media Channels) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PR) ฝ่ายกิจกรรม (Activities) ฝ่ายกระจายสื่อ และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานรณรงค์ระดับพื้นที่ (Below the Line) และทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
6. ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7. วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพของแผนการตลาดที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด
8. จัดทำระบบข้อมูลความรู้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ
9. ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานการตลาดเพื่อสังคม
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด การตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้ภาษาไทยได้ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี โดยเฉพาะ MS PowerPoint
6. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10220 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น